PROGRAM PROFILAKTYKI PDF Drukuj Email

PROGRAM PROFILAKTYKI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II

w SKARSZEWACH

Podstawa prawna:

 • ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 ze zm.),
 • ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).
 • ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.),
 • ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.),
 • rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226),
 • rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96),
 • rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Profilaktyka jest to ochrona człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako zachowania ryzykowne. Dlatego też ważne jest wyodrębnienie działań profilaktycznych i budowanie szkolnego planu profilaktyki.

Na podstawie obserwacji zachowań uczniów i analizy szkolnego środowiska zauważa się m.in. następujące problemy:

 • unikanie aktywnych form wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych,
 • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • brak dobrych nawyków żywieniowych u wielu uczniów, znacząca liczba dzieci z nadwagą,
 • podejmowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia przez niektórych uczniów (próby palenia papierosów).

CEL OGÓLNY

Wychowanie do dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych

CELE OPERACYJNE

Uczniowie:

 • mają świadomość i wiedzę o zachowaniach wpływających na zdrowie,
 • potrafią dokonywać właściwych wyborów prozdrowotnych,
 • potrafią rozpoznawać ryzykowne sytuacje i podejmować decyzje korzystne dla ich zdrowia i rozwoju,
 • wiedzą, jak oprzeć się presji grupy,
 • mają świadomość i wiedzę o możliwościach wpływania na swój stan psychiczny, potrafią szukać pomocy w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych,
 • mają świadomość realnych zagrożeń bezpieczeństwa w szkole i poza nią (w domu, w drodze do szkoły, na wakacjach, na wycieczce),
 • znają i stosują zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • radzą sobie z drobnymi niebezpiecznymi zdarzeniami mającymi miejsce w domu i szkole,
 • potrafią dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • wiedzą, do kogo zwrócić się w razie konieczności udzielania pierwszej pomocy.

 

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Działania profilaktyczne obejmują wszystkich uczniów klas 0–VI, a metody i formy pracy są dostosowane do ich potrzeb i możliwości oraz wniosków wynikających z bieżącej diagnozy problemów występujących w środowisku szkolnym. Uwzględniają różny stopień samodzielności i zakres doświadczeń życiowych uczniów.

Uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka mogą za zgodą rodziców uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach organizowanych przez szkołę w miarę posiadanych lub pozyskiwanych środków.

Pracownicy szkoły będą się starać o włączanie rodziców, jako naturalnych sojuszników, do oddziaływań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę poprzez informowanie ich o treściach przekazywanych uczniom oraz dostrzeganych zagrożeniach.

ZADANIA PROGRAMU

Zadania programu profilaktyki to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • budowanie świadomości konieczności zapobiegania urazom i wypadkom podczas przerw międzylekcyjnych i pobytu rekreacyjnego na terenie przyszkolnym,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie postępowania w konkretnych przypadkach i stosowania form pomocy (organizowanie szkoleń),
 • doposażenie biblioteki szkolnej w materiały dotyczące publikacji profilaktycznych,
 • organizowanie profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw lub spotkań dodatkowych,
 • uświadamianie znaczenia racjonalnego i efektywnego wykorzystania czasu wolnego w rozwoju ucznia.

 

METODY I FORMY PRACY

 1. Program realizowany będzie metodami aktywizującymi na podstawie zasady odwoływania się do doświadczeń uczniów i ich wiedzy poprzez:
 • prace plastyczne,
 • wiersze, piosenki, teksty literackie,
 • gry i zabawy,
 • inscenizacje,
 • dramy,
 • dyskusje i debaty,
 • mapy mentalne,
 • burzę mózgów,
 • burzę pytań.

 

 

 

 1. Stałe prezentacje i utrwalanie zachowań prozdrowotnych – prace plastyczne, literackie, muzyczne i multimedialne uczniów.
 2. Spektakle edukacyjne.
 3. Sejmiki uczniowskie i szkolne.
 4. Organizacja stałych imprez rekreacyjnych i zajęć umożliwiających prezentacje swoich uzdolnień i możliwości.
 5. Konkursy szkolne z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
 6. Wycieczki, rajdy, zajęcia sportowe,  Dzień Wiosny.
 7. Programy profilaktyczne.
 8. Spotkania z pracownikami Straży, Służby Zdrowia  i Policji.

 

HARMONOGRAM  REALIZACJI

Działania

Osoby podejmujące działania

 

Termin realizacji

Prelekcja z elementami warsztatów dla rodziców dzieci klas 0–VI pt. ,,Zagrożenia wynikające z nadużywania komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji”

Wychowawcy klas 0–VI

 

IX–X

 

„Jestem bezpieczny” – konkursy klasowe prac plastycznych dzieci klas O–III, pogadanki w klasach 0 –VI

spektakle teatralne

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas 0–III

 

Wychowawcy klas, dyrekcja Pedagog

XI–XII

 

 

Cały rok

IX

Warsztaty dla dziewcząt klas VI związane z okresem dojrzewania „Między nami kobietkami”

Prelegent - położna

IX–X

 

Warsztaty dla uczniów klas IV pt. ,,Tworzymy zgraną klasę – jak być dobrym zespołem?”

Wychowawcy klas IV, pedagog

 

XI–XII

 

Warsztaty dla uczniów klasy VI ,,Jak sobie radzić z konfliktami, agresją słowną?”

Wychowawcy klasy VI

 

XI–XII

 

„Współczesne przyczyny nadwagi u dzieci i młodzieży” (materiały poglądowe rozpowszechniane wśród rodziców: prezentacja multimedialna, gazetki)

 

Pedagog, pielęgniarka, nauczyciel plastyki

I–II

 

Spotkanie z policjantem : „Bezpieczeństwo poza szkołą” – klasy 0–VI

Policjant

 

XII–I

 

„Kłopoty mnie nie lubią – jak sobie radzić ze stresem?” – klasy 0–VI

Pedagog, wychowawcy

 

II–IV

 

„Gdzie i kiedy szukać pomocy?” – rozmowy z dziećmi podczas zajęć wychowawczych, spotkań z pedagogiem. Ważne telefony

Wychowawcy klas 0–VI, pedagog

 

III–IV

 

Konkurs znajomości ruchu drogowego – klasy IV–VI

Nauczyciele techniki

IV–V

 

Zajęcia realizowane dla danej klasy np. podczas godzin wychowawczych, według odrębnego planu

Wychowawcy klas 0–VI

Według planu pracy

(zatwierdza dyrektor)

 

Program profilaktyki realizowany jest przez wszystkich nauczycieli przy współpracy pedagoga oraz przez pielęgniarkę z pomocą instytucji wspierających szkołę.

 

SYTUACJE KRYZYSOWE

 1. 1. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

1A. Uczeń pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami

Nauczyciel, który stwierdza nadużycie środka psychoaktywnego, ma obowiązek:

 • powiadomić wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły i pedagoga szkoły;
 • odizolować ucznia od reszty klasy, stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie;
 • wezwać pielęgniarkę szkolną lub lekarza w celu sprawdzenia trzeźwości lub odurzenia oraz ewentualnego udzielenia pomocy medycznej;
 • zawiadomić rodziców ucznia, którzy mają obowiązek niezwłocznie zabrać ucznia ze szkoły w przypadku:

ü  odmowy przybycia do szkoły przez rodziców decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje lekarz,

ü  agresywnego, gorszącego lub zagrażającego bezpieczeństwu zachowania nietrzeźwego ucznia; gdy rodzice odmawiają przybycia do szkoły, dyrektor powiadamia policję,

ü  gdy uczeń i jego rodzice są zobowiązani do kontaktu z zespołem interwencyjnym w celu ustalenia przyczyn wystąpienia zdarzenia oraz spisania kontraktu o nieużywaniu środków psychoaktywnych,

ü   gdy odmowa podjęcia współpracy lub powtarzanie się sytuacji będą skutkować powiadomieniem policji lub sądu rodzinnego.

 

1B. W przypadku znalezienia substancji psychoaktywnej nauczyciel:

 • zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub jej zniszczeniem do czasu przybycia policji,
 • w miarę swoich możliwości stara się ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,
 • powiadamia dyrektora i pedagoga szkoły,
 • wzywa policję, której przekazuje substancję, i udziela wszystkich informacji dotyczących zdarzenia.

1C.  W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada substancję odurzającą, nauczyciel:

 • w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga) ma prawo zażądać oddania mu jej, pokazania zawartości plecaka i kieszeni,
 • ustala, od kogo uczeń nabył posiadaną substancję,
 • informuje rodziców,
 • w przypadku gdy uczeń odmawia przekazania substancji, wzywa policję w celu dokonania przeszukania ucznia i zabezpieczenia substancji,
 • wydaną dobrowolnie substancję przekazuje policji.

 

1D. W przypadku próby samobójczej ucznia nauczyciel:

 • ustala rodzaj zdarzenia, usuwa wszystko, co może spowodować realizację zamiaru samobójczego, pamiętając o tym, aby nie pozostawiać ucznia samego;
 • bez rozgłosu przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce, zbiera wstępne informacje o zdarzeniu;
 • wzywa pomoc (pielęgniarkę szkolną, wychowawcę, pedagoga, dyrekcję szkoły):

ü  pielęgniarka szkolna lub dyrektor wzywa pogotowie,

ü  wychowawca, pedagog powiadamia rodziców ucznia, dokonuje oceny sytuacji i priorytetów działania,

ü  dyrektor szkoły wzywa straż pożarną, policję (w zależności od potrzeb) oraz powiadamia kuratorium oświaty.

 

 1. 2. Zespół interwencyjny i jego zadania

Zespół został powołany przez radę pedagogiczną w celu podejmowania interwencji w przypadku uczniów uporczywie łamiących normy zachowania w szkole oraz podejmujących ryzykowne zachowania, takie jak palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków psychoaktywnych.

Celem zespołu jest wspomaganie wychowawców w przypadku zaistnienia ww. sytuacji oraz szczegółowe rozpoznanie przyczyn, które wpłynęły na określone zachowanie.

Zadaniem zespołu jest podejmowanie oddziaływań wobec ucznia poprzez rozmowę interwencyjną, spisanie kontraktu oraz zastosowanie konsekwencji w przypadku powtórzenia się                          nieaprobowanego zachowania.

Interwencja obejmuje również rozmowę z rodzicami ucznia w celu wypracowania jednolitych wymagań i konsekwencji oraz udzielenia dziecku, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej.

Zmiany wprowadzone w związku z nową podstawą programową.

Program profilaktyki został  zatwierdzony decyzją rady pedagogicznej z dnia 23.09.2009r. w uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Klasa 1

Dziecko:

 • poprawnie funkcjonuje w grupie,
 • dba o swoje bezpieczeństwo,
 • dba o higienę osobistą.

Efekty działań profilaktycznych.

Uczeń:

 • zauważa, że jego zachowanie ma wpływ na zachowanie innych osób,
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • rozpoznaje sytuacje grożące niebezpieczeństwem i zachowuje się adekwatnie  do sytuacji,
 • dba o higienę.

L.p.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1

Poprawnie funkcjonujemy   w grupie.

Uczymy się rozpoznawać i nazywać nasze uczucia.

Wyrażamy uczucia w zachowaniu.

Poznajemy normy grupowe i uczymy się je przestrzegać – rozmowy, scenki, film.

Wychowawca

Obserwacja zachowań dzieci.

2

Dbamy o nasze bezpieczeństwo.

Zapoznajemy się z zasadami ruchu drogowego dla pieszych – wycieczka do miasta, spotkania z przedstawicielem Komisariatu Policji.

Poznajemy zagrożenia, z którymi możemy się spotkać w domu, w szkole, na ulicy. Ćwiczymy zachowania, pozwalając uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Uczymy się, do kogo należy zwrócić się o pomoc.

Praktycznie ćwiczymy umiejętność ewakuacji.

Apele, pokazy sprzętu i akcji ratowniczych.

Wychowawca

Przedstawiciel Komisariatu Policji

Pedagog

Obserwacja zachowań dzieci.

Rozmowy z rodzicami.

Próbna ewakuacja szkoły

3

Uczymy się dbać o własne ciało.

Cykl zajęć wdrażających nawyki higieniczne. Wizyta u stomatologa. Spotkanie z higienistką szkolną – pokazy prawidłowego szczotkowania zębów. Projekcja filmowa. Udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach dotyczących zdrowia.

Wychowawca

Lekarz stomatolog, pediatra

Higienistka szkolna

Obserwacja.

Rozmowy z rodzicami.

Klasa 2

 

Dziecko:

 • poprawnie funkcjonuje w klasie,
 • postępuje kierując się zasadami bezpiecznego zachowania,
 • dba o zdrowie.

Efekty działań profilaktycznych

Uczeń:

 • jest odpowiedzialny za swoje zachowania w stosunku do rówieśników,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych,
 • podczas zabawy; wg nich postępuje,
 • zna zasady zdrowego odżywiania,
 • wie, że lekarstwa należy przyjmować w obecności osoby dorosłej wg wskazań lekarza,
 • odpoczywa aktywnie.

L.p.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1

Poprawnie funkcjonujemy             w grupie.

Przeżywamy różne uczucia.

Uczymy się jak radzić sobie z przykrymi uczuciami i trudnymi sytuacjami.

Uczymy się jak rozwiązywać konflikty z kolegami - scenki, praca w grupie.

Wychowawca

Pedagog

Wywiady z rodzicami.

Obserwacja zachowania dzieci.

2

Jesteśmy bezpieczni                 w domu, na podwórku, na ulicy.

Odgrywamy scenki uczące nas bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, na ulicy, nad wodą, na lodowisku.

Zapisujemy zasady bezpiecznego zachowania.

Praktycznie ćwiczymy umiejętność ewakuacji.

Wychowawca

Dyrektor szkoły

Pedagog

Obserwacja.

Wywiady z rodzicami.

Próbna ewakuacja szkoły.

3

Uczymy się zdrowego trybu życia.

Poznajemy i wdrażamy zasady zdrowego odżywiania. Poznajemy zasady przyjmowania lekarstw (wg wskazań lekarza, w obecności osób dorosłych). Poznajemy środki trujące –plakaty , rozmowy.

Uczymy się zdrowo odpoczywać (wycieczki, ogniska), bawić się i uczyć (zabawy twórcze).

Dyrektor szkoły

Wychowawca

Rodzice

Pedagog

Obserwacja.

Rozmowy z uczniami.

Rozmowy  z rodzicami.

Klasa 3

 

Dziecko:

 • umie współpracować w grupie,
 • ma świadomość własnego wpływu na swoje bezpieczeństwo,
 • rozumie, że zdrowe ciało ma wpływ na jego samopoczucie.

Efekty działań profilaktycznych:

Uczeń:

 • potrafi wpływać na swoje samopoczucie i wyrazić swoje uczucia nie raniąc innych,
 • rozpoznaje sytuacje związane z przemocą fizyczną, seksualną i techniki stosowane przez osobę "obcą". Wie jak zareagować i do kogo zwrócić się o pomoc,
 • wie jak zbudowane jest jego ciało i dlaczego należy utrzymywać je w zdrowiu i czystości.

L.p.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1

Poprawnie funkcjonujemy w klasie; pomagamy innym.

Uczymy się jak wpływać na własne samopoczucie.

Poznajemy różne sposoby na rozwiązywanie konfliktów bez naruszania praw innych.

Używamy "języka - ja". Pomagamy kolegom, rodzicom, osobom niepełnosprawnym. Scenki. Zapisujemy sposoby rozwiązywania konfliktów.

Wychowawca.

Rozmowy z uczniami.

Ankiety.

Obserwacja zachowań uczniów.

2

Mamy świadomość własnego wpływu na swoje bezpieczeństwo

Uczymy się rozpoznawać sytuację grożące niebezpieczeństwem. Poznajemy techniki stosowane przez osobę "obcą". Uczestniczymy w scenkach symulujących w/w sytuacje i ćwiczymy zachowania pozwalające uniknąć niebezpieczeństwa.

Tworzymy mapę osób i instytucji, do których możemy zwrócić się o pomoc.

Praktycznie ćwiczymy umiejętność ewakuacji.

Pedagog.

Wychowawca.

Rozmowy  z uczniami.

Ankiety.

Próbna ewakuacja szkoły.

3

Rozumiemy, że zdrowe ciało ma wpływ na nasze dobre samopoczucie.

Poznajemy budowę naszego ciała. Próbujemy zdefiniować pojęcia: zdrowie, zdrowy styl życia. Malujemy plakaty ilustrujące zdrowy tryb życia. Uczymy się udzielać pierwszej pomocy. Zapisujemy alarmowe numery telefonów. Uczymy się jak wezwać pomoc - scenki.

Wychowawca.

Higienistka szkolna.

 

Konkurs "Pierwsza pomoc"

Klasa 4

 

Uczeń:

 • jest tolerancyjny i umie radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • wie na czym polega uzależnienie od nikotyny i innych używek,
 • podejmuje odpowiedzialne decyzje dotyczące zdrowia.

Efekty działań profilaktycznych

Uczeń:

 • wie jak poradzić sobie z presją grupy, dokuczaniem, zastraszaniem,
 • umie powiedzieć „NIE”,
 • zna potrzeby swojego organizmu i zasady zdrowego odżywiania,
 • zna mechanizm uzależnienia od nikotyny i innych używek, jego skutki i sposoby rozładowywania   i zaspokajania swoich potrzeb innymi drogami niż środki odurzające,
 • potrafi dokonać świadomego wyboru w przypadku presji grupy.

L.p.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1

Jesteśmy tolerancyjni. Radzimy sobie w trudnych sytuacjach.

Uczymy się co czują ludzie odrzuceni przez innych - scenki. Zastanawiamy się jak im pomóc - scenki, burza mózgów.

Poznajemy sposoby postępowania w przypadku presji grupy, zastraszania, dokuczania - scenki, rozmowy, zapis zaproponowanych strategii, spotkanie z przedstawicielem Komisariatu Policji. Zastanawiamy się jak uniknąć w/w sytuacji - burza mózgów, spektakle teatralne, scenki.

Wychowawca.

Pedagog

Przedstawiciel Komisariatu Policji

 

Obserwacja.

Rozmowy z uczniami.

2

Podejmujemy odpowiedzialne decyzje dotyczące zdrowia.

Zapoznajemy się z układami organizmu i opisujemy ich funkcjonowanie. Poznajemy pojęcie: potrzeba; sporządzamy plakat ilustrujący nasze potrzeby. Mówimy o naszych codziennych nawykach; jak powstają?, które z nich należy zmienić?

Sporządzamy arkusz "Mój dzień". Poznajemy zasady zdrowego odżywiania.

Nauczyciel przyrody.

Wychowawca.

Ankiety.

Rozmowy z rodzicami.

Sprawdziany na lekcjach przyrody.

3

Poznajemy negatywne skutki uzależnienia od nikotyny i innych używek.

Poznajemy jaki wpływ mają nikotyna i środki odurzające, dopalacze  na nasz organizm i na zdrowie. Zastanawiamy się jak radzić sobie z sytuacjami stresującymi bez sięgania po używki- profilaktyka uzależnień. Uczymy się odmawiać w sytuacji nacisku grupowego - scenki.

Podajemy sposoby na zdrowe spędzanie czasu wolnego.

Udział w spektaklach teatralnych

Pedagog.

Wychowawca

 

 

Nauczyciele
w – fu

Higienistka

Obserwacja.

Ankiety.

Rozmowy  z rodzicami.

 

4

Uczymy się bezpiecznie poruszać po drogach.

Poznajemy zasady i znaki ruchu drogowego.

Praktycznie ćwiczymy poznane umiejętności - jazda na rowerze.

Zdajemy egzamin na kartę rowerową.

Nauczyciel techniki.

Dyrektor.

Komisariat Policji.

Obserwacja.

Egzamin na kartę rowerową.

 

5

Rozpoznajemy różne zagrożenia         i uczymy się ich unikać

Poznajemy zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, na lodzie.

Uczymy się prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia (pożar, powódź, niewypały).

Praktycznie ćwiczymy umiejętność ewakuacji. Poznajemy zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wychowawca

Dyrektor

Nauczyciele       w-fu

Strażak

Higienistka

Konkurs „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

Próbna ewakuacja szkoły

Klasa 5

 

Uczeń:

 • umie współdziałać i rozwiązywać problemy,
 • wie na czym polega okres dojrzewania,
 • wie na czym polega uzależnienie od nikotyny, alkoholu.

Efekty działań profilaktycznych

Uczeń:

 • umie współpracować w grupie. Problemy rozwiązuje konstruktywnie,
 • wie jakie zmiany zachodzą w jego organizmie podczas dojrzewania i jak wpływają na jego życie,
 • zna mechanizm uzależnienia od nikotyny, alkoholu oraz jego negatywne skutki,
 • umie rozwiązywać swoje problemy bez używek.
 • odmawia w sytuacji nacisku grupowego,
 • odpoczywa zdrowo i aktywnie.

L.p.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1

Uczymy się współdziałać
i konstruktywnie rozwiązywać problemy.

Uczymy się radzić sobie                   z trudnymi uczuciami (scenki) i zaspokajać własne potrzeby bez naruszania potrzeb i bezpieczeństwa innych osób. Poznajemy różne techniki rozwiązywania problemów (scenki, burza mózgów, spektakle teatralne, filmy).

Wychowawca.

Nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie.

Pedagog.

Katechetka

Obserwacja.

2

Poznajemy ważny okres naszego życia - dojrzewanie.

Poznajemy zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania    i ich wpływ na nasze zachowanie, na nasz organizm i psychikę.

Uczymy się radzić sobie  z emocjami.

Poznajemy różnice między chłopcami i dziewczętami.

Poznajemy zasady higieny okresu dojrzewania.

Nauczyciel przyrody.

Nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie.

Higienistka szkolna.

Rozmowy z uczniami  i rodzicami.

3

Zapoznajemy się z negatywnym wpływem używek, dopalaczy  na organizm człowieka

Uczestniczymy w akcjach organizowanych przez Gminną Komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Poznajemy mechanizm uzależnienia od alkoholu i jego negatywne skutki społeczne. Uczymy się rozwiązywać problemy bez sięgania po alkohol –Program Profilaktyki Uzależnień. Poznajemy instytucje pomagające uzależnionym i ich rodzinom.

Odmawiamy w przypadku presji. Czas wolny spędzamy zdrowo.

Scenki, spektakle teatralne, plansze, ulotki, konkursy.

Pedagog.

Wychowawca.

Nauczyciele wychowania fizycznego.

Opiekun PCK.

Obserwacja.

Ankiety.

Rozmowy z rodzicami.

 

4

Rozpoznajemy różne zagrożenia         i uczymy się ich unikać

Utrwalamy zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, na lodzie.

Uczymy się prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia (pożar, powódź, niewypały).

Praktycznie ćwiczymy umiejętność ewakuacji. Trenujemy zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wychowawca

Dyrektor

Nauczyciele       w-fu

Strażak

Higienistka

Konkurs „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

Próbna ewakuacja szkoły

Klasa 6

 

Uczeń:

 • rozwiązuje konflikty bez przemocy,
 • świadomie dba o swoje zdrowie,
 • zna skutki uzależnienia od narkotyków.

Efekty działań profilaktycznych

Uczeń:

 • rozróżnia stanowcze, pasywne i agresywne sposoby reagowania
 • konflikty rozwiązuje asertywnie lub drogą mediacji,
 • dba o higienę pracy umysłowej,
 • umie zaplanować czas pracy, czas wypoczynku,
 • zna mechanizm uzależnienia od narkotyków i jego negatywne skutki,
 • potrafi zachować się asertywnie w przypadku presji grupy.

 

L.p.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1

Uczymy się rozwiązywać konflikty bez przemocy.

Rozróżniamy stanowcze, pasywne i agresywne sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych i ich skutki - scenki, filmy, spektakle teatralne.

Poznajemy sposoby asertywnego zachowania w/w sytuacjach i jego zalety.

Poznajemy zalety mediacji. Ponosimy konsekwencje swojego zachowania - scenki, dyskusje. Spotkanie z przedstawicielem Komisariatu Policji.

Wychowawca.

Pedagog.

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

Przedstawiciel Komisariatu Policji

Obserwacja.

2

Uczymy się dbać     o swoje zdrowie.

Poznajemy zasady higieny pracy umysłowej. Planujemy swój czas pracy i wypoczynku pod kątem higieny pracy umysłowej - "Mój tydzień". Odpoczywamy aktywnie.

Poznajemy profilaktykę i zagrożenia związane z AIDS i innymi chorobami cywilizacyjnymi.

Nauczyciel przyrody.
Higienistka szkolna.
Wychowawca.
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.
Nauczyciele wychowania fizycznego.
Opiekun PCK

Rozmowy z uczniami  i rodzicami.

3

Zapoznajemy się z negatywnym wpływem dopalaczy,  narkotyków na organizm człowieka

Poznajemymechanizm uzależnienia od narkotyków (spirala uzależnienia: stosowanie, uzależnienie - tolerancja), jego negatywne skutki. Uczymy się jak radzić sobie z problemami bez sięgania  po dopalacze i  narkotyki.

Odmawiamy w przypadku presji grupy.Scenki, burza mózgów, filmy, spektakle teatralne, konkursy.

Pedagog.

Dyrektor.

Nauczyciel przyrody.

Opiekun PCK

Obserwacja.

Ankiety.

 

4

Rozpoznajemy różne zagrożenia i uczymy się ich unikać

Utrwalamy zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, na lodzie, w miejscach publicznych.

Prawidłowo reagujemy w

sytuacjach zagrożenia życia (pożar, powódź, niewypały) – Program „Mały ratownik”.

Praktycznie ćwiczymy umiejętność ewakuacji. Trenujemy zasady udzielania pierwszej pomocy.

Apele, pokazy sprzętu i akcji ratowniczych

Wychowawca

Dyrektor

Nauczyciele                                   w-fu

Strażak

 

Higienistka

Konkurs „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

Próbna

ewakuacja szkoły

Uwagi:
Program ten jest zgodny z programem wychowawczym szkoły.
Program ten będzie poddawany systematycznej ewaluacji przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Zmiany wprowadzone w związku z nową podstawą programową.

Program profilaktyki został  zatwierdzony decyzją rady pedagogicznej z dnia 23.09.2009r.   w uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.