PROGRAM WYCHOWAWCZY PDF Drukuj Email

ETAP I

KLASY O - III

Treści wychowawcze

Zadania i hasła dla

Sposób realizacji

Współpraca

Uwagi

Nauczyciela

Ucznia

1

2

3

4

5

6

Kultura rodzinna, regionalna                                i narodowa źródłem wiedzy
o świecie i wartościach.

 

 

 

Kształtowanie więzi, poczucia bezpieczeństwa i miłości
w rodzinie, ojczyźnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje rodzinne i regionalne.

 

 

Rozwijanie umiejętności poznawanie siebie, otoczenia rodzinnego, społecznego.

Kultywowanie tradycji rodzinnych.

 

Miejsce i rola dziecka
w rodzinie i najbliższym środowisku
Zwracanie uwagi na potrzeby innych ludzi.

Odnajdywanie swojego miejsca wśród społeczności szkolnej.
Organizacja życia społecznego.
Określenie zasad demokracji w życiu zespołu klasowego.

 

 

Rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej
i narodowej.

 

„Mój dom”

 

 

„Moja rodzina”

 

„Moi sąsiedzi”

 

 

 

„Moja klasa
i szkoła”

 

„Przestrzeganie prawa  to obowiązek każdego,  także ucznia”

 

„Moja mała
i wielka ojczyzna”

 

Inspirowanie i pomoc w organizowaniu
i uczestniczeniu w obchodach świąt rodzinnych:  -  nauka wierszy, piosenek, kolęd,
- wykonywanie stroików, prezentów pod choinkę, laurek okolicznościowych, konkursy plastyczne,
- organizowanie spotkań klasowych z dziadkami
i rodzicami.

 

Pogadanki na temat stosunków dobrosąsiedzkich.

 

 

Organizowanie uroczystości klasowych – Andrzejki, ślubowanie kl.I, Wigilie klasowe, Dzień chłopaka, Pierwszy dzień wiosny, Dzień Dziecka.

Udział w wyborach samorządu klasowego,
w  apelach porządkowych. Debaty uczniowskie
na tematy państwa i prawa.

 

 

Wycieczka do Zamku Joannitów  - oglądanie wystawy poświęconej Józefowi Wybickiemu. Udział w uroczystych apelach poświęconych świętom narodowym, Święto Edukacji, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja,
Święto Zmarłych. Wycieczki do Miejsc Pamięci Narodowej. Konkursy plastyczne wg harmonogramu edukacji regionalnej.

 

rodzice, dziadkowie rodzeństwo katecheta

 

 

wychowawca

 

 

 

wychowawca

 

 

 

 

 

 

samorząd szkolny,
opiekun samorządu szkolnego, wychowawcy, nauczyciele historii

 

 

 

 

Tradycje kulturowe.

 

 

 

 

Historia rodziny, regionu, Polski, Ziemi.

 

Odnajdywanie w najbliższym otoczeniu śladów wydarzeń ważnych dla narodu.

Wrażliwość moralna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie
z symbolami i świętami  narodowymi Określenie stosunku do symboli państwowych
i narodowych oraz miejsca tych symboli
w życiu codziennym.

Poznanie historii, rodziny, swojej miejscowości, regionu
i kraju.

 

 

Kształtowanie osoby wrażliwej na prawdę, dobro i piękno.

 

Tolerancja dla innych grup społecznych, narodowości i ras.

Tolerancja dla osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo

 

 

Ocenianie własnych postaw i zachowań wobec innych ludzi
i świata przyrody.

Poznaję symbole narodowe, święta narodowe
i religijne”

 

 

„Skąd pochodzę?”
„Kim jestem?”

 

„Bogata historia mojego miasta”

 

„Człowiek, który może być dla mnie wzorem.”

 

„Poznajemy dzieci z innych krajów”

 

„Mój przyjaciel jest inwalidą”

 

 

 

Jaki jestem?

 

 

Wycieczka do Będomina,
Kształtowanie szacunku do symboli narodowych.

 

 

 

Konkurs znajomości historii Skarszew.
Wędrówki piesze po Skarszewach i okolicy. Próby tworzenia drzewek genealogicznych.

 

Sporządzanie krótkich zapisków  kronikarskich.

 

Szukanie autorytetów moralnych w naszym otoczeniu, w literaturze.
Rozmowy – wywiady z mieszkańcami Skarszew, ludźmi znanymi z pierwszych stron gazet.

Pogadanki na temat innych religii, kultur, zwyczajów innych narodów.
Uczestniczenie we wspólnych rekolekcjach.

 

Pogadanki klasowe. Spotkania i wspólne imprezy   z  Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach

 

Wędrówki piesze po okolicy, do lasu.
Organizowanie mini-spektakli teatralnych, scenek tematycznych z udziałem uczniów, dramy na określony temat.

wychowawcy

 

 

 

n-le świetlicy, wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

katechetki
księża
wychowawcy

 

wychowawcy
bibliotekarka
poloniści

 

wychowawcy

 

Wrażliwość estetyczna.

 

 

Dobra kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie spotkań
i zdarzeń sprawiających radość innym.

 

Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego i fizycznego uczniów.

Spotkanie z ludźmi kultury i sztuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła informacji.

 

 

 

 

„Ja i moje ciało”

 

 

Moje spotkania
z filmem, spektaklem teatralnym, wystawą, koncertem


„Moja biblioteczka”

 

 

 

 

 

 

 

„Mój komputer”

Apele przygotowywane dla rodziców, Dni Otwarte Szkoły, akcje charytatywne.

 

Ćwiczenia w terenie, gimnastyka korekcyjna. Rozmowy dotyczące higieny osobistej uczniów, dbanie o własne zdrowie. Kultura spożycia wspólnych posiłków.

Oglądanie inscenizacji przygotowanych przez klasy starsze.
Wyjazdy do kina „Sokół”, oglądanie wystaw w Zamku Joannitów.

 


Gromadzenie książek, czasopism celem założenia  „biblioteczki domowej”.
Organizowanie wystaw własnych prac
rysunkowych, manualnych, itp. wykonanych podczas zajęć lekcyjnych.
Organizowanie wystaw szkolnych – obserwacja, analiza, krytyka i ocena prac.
Konkurs na najładniejszy dzienniczek lektur, konkursy czytelnicze.
Udział w konkursach klasowych, szkolnych, gminnych.

 

Spotkanie w sali komputerowej – ukazanie nowoczesnych źródeł informacji. Zapoznanie etykietą.

 

samorząd szkolny

 

 

wychowawcy,
n-le wych.fiz.

 

bibliotekarka
nauczyciel muzyki

 

 

 

n-l plastyki, biblioteki,
wychowawcy

 

 

 

 

 

nauczyciele informatyki

 

Zagrożenia społeczne świata.

Rodzaje zagrożeń,
ich rozpoznanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie zapisów z monitoringu szkolnego do realizacji celów wychowawczych.

„Jestem odpowiedzialny
za swoje zdrowie”

 

 

 

 

„Moi przyjaciele”

 

 

Monitoring szkolny:
– poczucie bezpieczeństwa
- nie jesteś anonimowy

Spotkanie z lekarzem i higienistką szkolną – pogadanki na temat AIDS i szkodliwości palenia tytoniu,  picia alkoholu, zażywania dopalaczy.
Spotkanie z policjantem.
Poznanie przepisów ruchu drogowego.
Regulamin zachowania się w autobusie szkolnym.

 

Pogadanki na temat grup nieformalnych: Kibole, blokersi,  grupy podwórkowe, uczenie rozpoznawania zagrożenia i obrony przed „wciągnięciem” do paczki

 

Poznanie zasad wykorzystywania zapisów
z monitoringu:

- dostęp do zapisów mają tylko upoważnione
osoby – dyrekcja szkoły,

-  zapisy wykorzystuje się tylko do ujawnienia
sprawców wandalizmu, uczestników bójek,
rozpoznania osób postronnych przebywających
na terenie szkoły

-  zapisy udostępniane są tylko policji  oraz
rodzicom sprawców negatywnych zajść

-  jednoznaczne, czytelne zapisy są  podstawą
ukarania ucznia – sprawcy zdarzenia  zgodnie
ze Statutem Szkoły

higienistka
wychowawcy

n-le techniki
świetlica

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, dyrekcja

 

 

ETAP II

KLASY   IV –VI

Wartości społeczne moralne i religijne
w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

Przekazywanie wartości i tradycji rodzinnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje kulturowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska – moja Ojczyzna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole oraz święta narodowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka zagrożeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła wspólnotą nauczycieli i uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w kulturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka
w szkole.

 

 

 

Zdrowy styl życia

 

 

 

Podstawowe funkcje rodziny i jej członków.

 

 

 

Rozwijanie prawidłowych więzi międzyrodzinnych, międzypokoleniowych.

 

 

 

„Zwyczaje i obrzędy w mojej rodzinie”

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie i umacnianie tradycji:

-  lokalnych,
-  regionalnych,
-  narodowych.

 

Zapoznanie uczniów z historią własnego regionu
i wyrobienie poczucia tożsamości regionalnej.

 

 

 

 

 

Kształtowanie rozwoju postaw patriotycznych
i wartości obywatelskich(moralnych)

 

Propagowanie wartości:
Bóg, Honor, Ojczyzna

 

Miejsce Polski w Europie, Świecie.

 

Kształtowanie szacunku do symboli narodowych, państwowych, religijnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń członkiem społeczności klasowej, szkolnej.

 

 

 

 

Demokracja w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwrażliwienie na zagrożenia płynące  z mediów i przynależności do sekt, grup nieformalnych.

 

 

Szkodliwość i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, paleniu papierosów, zażywaniu dopalaczy.

 

 

 

Agresja i przemoc

jak z nimi walczyć?

 

 

 

Wykorzystywanie zapisów z monitoringu szkolnego do realizacji celów wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich argumentów, poglądów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie estetyki, wrażliwości, zdolności emocjonalnych i intelektualnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem.

Komputer niewyczerpanym źródłem wiedzy.

Kształcenie nawyków zdrowego życia.

 

 

 

„Ja i moja rodzina”
„Moje miejsce
w rodzinie”
„Moja praca
i obowiązki jako członka rodziny”


„Autorytet rodziców”
„Jestem dobrym bratem, dobrą siostrą, dobrym synem, córką, dobrym wnukiem”

 

„Moje drzewo genealogiczne”

 

„Z tej tradycji moja rodzina może być dumna”
Czas wolny spędzany na łonie rodziny.
Obyczaj rodzinnego stołu.
Wspólne świętowanie

 

 

 

 

 

 

„Nasza mała ojczyzna”

 

 

 

 

 

 

Ludzie, którzy są dla mnie wzorem, autorytetem

 

Sylwetki zasłużonych Polaków

 

Jestem Polakiem, Europejczykiem.

 

Szanuję symbole mojej ojczyzny, mojej religii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia

 

 

 

Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej

 

 

 

 

Świadome korzystanie ze środków masowego przekazu.

 

 

 

Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

 

 

 

Umiem panować nad własnymi złymi emocjami.

 

 

Monitoring szkolny: – poczucie bezpieczeństwa

- nie jesteś anonimowy

 

 

 

 

 

 

 

Co  jest dobre a co złe w mojej szkole?

 

 

 

 

 

Przestrzegamy zasad „fair play”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura ubogaca człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komputer biletem do 21 wieku.

Z techniką komputerową za pan brat.

Aktywność ruchowa gwarantem zdrowia i długowieczności.

 

 

 

 

 

 

Rozmowy klasowe na temat rodziny i miejsca ucznia
w rodzinie, jego obowiązków.

 

 

 

Uświadomienie, że inni potrzebują mojej pomocy: 
w cierpieniu, chorobach, pracach domowych.

 

Obchody w klasach Dnia Matki, Dnia Babci –
z udziałem zaproszonych gości.

 

Tworzenie przez uczniów drzew genealogicznych.
Poszukiwanie własnych korzeni, skąd pochodzi moja rodzina, jakie były jej losy – opracowanie  pisemne.

 

Tradycje w mojej rodzinie: jak spędzamy święta, jak obchodzimy urodziny, imieniny, jak spędzamy czas wolny.

Kultywowanie zwyczajów religijnych mojej rodziny
-  klasowe spotkanie opłatkowe
-  uczestniczenie w roratach, drogach krzyżowych,
-  obchody świąt katolickich.

 

 

Zaznajomienie z historią Skarszew

-  przeprowadzenie konkursów wiedzy, \plastycznych,
fotograficznych o Skarszewach,
-  organizowanie wystaw dotyczących naszych okolic
-  udział w obchodach Dni Joannitów

 

Poznanie dorobku kultury ludowej: wyjazdy do muzeum, skansenów, izb regionalnych – sprzątanie świata – odpowiedzialność za czystość miasta.

 

Zapoznanie z wybitnymi postaciami, ich osiągnięciami,
poprzez wystawy (o Papieżu Janie Pawle II),
Józef Wybicki , Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska Curie, prace uczniów : „Kto i dlaczego może być dla mnie wzorem?”

 

Nasz wkład w kulturę europejską (znani twórcy kultury, filmu, literatury, innych dziedzin).
Z czego Polska może być dumna?
- ukazywanie osiągnięć i ich twórców.

 

Organizowanie i udział w uroczystościach politycznych:
- Święto Niepodległości,
- Rocznica wybuchu I wojny światowej,
- DEN,
- Święto Konstytucji 3 Maja.

 

 

Uczenie szacunku do symboli narodowych poprzez :

-          zaznajomienie z nimi i ich dziejami,

-          wycieczka do miejsc pamięci narodowej – opieka nad miejscami pamięci narodowej.

 

Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.

Zapoznanie  z prawami i obowiązkami uczniów .

Organizowanie życia społeczno – kulturalnego
poprzez:

- aktywną działalność samorządu szkolnego i innych organizacji,

- wydawanie gazetek, organizowanie szkolnych imprez

- organizację debat uczniowskich

 

Rozwijanie umiejętności krytycznego oceniania zachowań swoich i cudzych szkodzących najbliższemu otoczeniu ze świadomością przewidywania konsekwencji w:

-  zespole klasowym,

-  organizacji szkolnej.

 

 

Kształtowanie umiejętności wyboru swoich przedstawicieli
i argumentów tego wyboru – Rada Klasy, Rada Samorządu.

Spotkanie z przedstawicielami Rady Gminy, 
z p. burmistrzem.

 

Umiejętność doboru programu tv dla siebie – rozmowa
z pedagogami, psychologiem.

Zagrożenia ze strony sekt – referaty na podst. artykułów, filmów.

 

 

Wykonywanie gazetek, udział w konkursach plastycznych  na temat zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka(przyczyny i skutki).

 

Kształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z przynależnością do grup kiboli, blokersów, sekt.

 

 

Opieka nad dzieckiem z rodziny patologicznej.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z używaniem środków odurzających

Uczenie umiejętności udzielania I pomocy i zachowań w czasie wypadku, znajomość zasad ruchu drogowego.

 

 

 

Spotkanie z policjantem:  przestępczość wśród nieletnich.

Spotkanie z pedagogami, psychologiem na temat  agresywnego słownictwa i agresywnych zachowań.  Jak rozładować napięcie?

 

 

Poznanie zasad wykorzystywania zapisów z monitoringu:

- dostęp do zapisów mają tylko upoważnione osoby – dyrekcja szkoły,

- zapisy wykorzystuje się tylko do ujawnienia sprawców wandalizmu, uczestników bójek, rozpoznania osób postronnych przebywających na terenie szkoły

- zapisy udostępniane są tylko policji  oraz rodzicom sprawców negatywnych zajść

jednoznaczne, czytelne zapisy są  podstawą ukarania ucznia – sprawcy zdarzenia  zgodnie ze Statutem Szkoły

 

 

Rozwijanie i wzbogacanie kontaktów uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń poprzez organizowanie biwaków, wycieczek, imprez klasowych.

Kształtowanie umiejętności kulturalnego wyrażania swoich poglądów i ich argumentowania – dyskusje klasowe, ustalenie oceny z zachowania.

 

Udział uczniów przy tworzeniu kryteriów ocen z zachowania i stosowanie ich w praktyce.

Stosowanie jednakowych form oddziaływania wychowawczego (uzgodniony zakres swobód, system kar, nagród).

Przestrzeganie i respektowanie norm zawartych w statucie szkoły.

Wykorzystanie godzin do dyspozycji wychowawcy do prowadzenia cykli tematycznych zgodnych ze Szkolnym Programem Wychowania.

Współpraca z domem rodzicielskim i przekazywanie bieżących informacji – wspólne rozwiązywanie problemów.

 

Organizowanie :

-          imprez szkolnych,

-          inscenizacji teatralnych,

-          zabaw karnawałowych i dyskotek,

-          wyjazdów do teatru, kina,

-          koncertów muzycznych w klasach.

Spotkanie z muzyką sakralną , wystawy plastyczne GOK Skarszewy, spotkania z artystami (na terenie szkoły).

Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem, korzystanie z niego jako źródło wiedzy i komunikowanie się.

Wykorzystanie komputera do spędzania  wolnego czasu – gry i zabawy.

 

Organizowanie gier i zabaw sprawnościowych, konkursów sportowych.

Propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu: zajęcia w lesie, nad jeziorem.

Organizowanie wędrówek turystycznych, pieszych, rowerowych.

Udział w biegach ulicznych,  w „Biegu Mazurka”.

rodzice,
wychowawcy,
n-le przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

n-ele historii

 

 

n-ele historii

 

n-le religii
wychowawcy
n-le j.polskiego

 

 

 

rodzice
n-le j.polskiego
n-le historii

 

 

 

n-le historii
n-le plastyki

 

n-le historii
wychowawcy
n-le plastyki
n-le religii
n-le j.polskiego

 

n-le historii
n-le j.polskiego
n-le przyrody

 

n-le historii
samorząd
n-le religii

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy
samorząd

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

pedagog
rodzice
wychowawcy
policjant

 

 

 

 

 

pielęgniarka

policjant

terapeuta z poradni uzależnień

 

 

 

policjant

poradnie, psycholog

pedagog

 

 

 

 

 

wychowawcy, dyrekcja

 

 

 

pedagog

dyrekcja szkoły

samorząd

wychowawcy

rodzice

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

n-le świetlicy

rodzice

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

n-le wych-fiz

 

 

 

 

 

 

 

 

katecheci

wychowawcy

n-le sztuki

 

 

 

n-le informatyki

 

 

 

 

lekarz

n-le w-f

wychowawcy

 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 12 września 2013r.

 
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.