PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2015/2016 Drukuj

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI   UCZNIÓW

PSP im. JANA PAWŁA II   w SKARSZEWACH

W ROKU SZKOLNYM 2015/16


1.09.2015r. spotkanie z rodzicami uczniów  klas pierwszych. Pogadanka na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Poinformowanie rodziców o wyposażeniu pierwszoklasisty  i zasadach współpracy ze szkołą.


11.09.2015r. wywiadówka dla wszystkich klas – wybory trójek klasowych, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym, Programem Rozwoju Szkoły. Wybory Rady Rodziców. Zatwierdzenie przez rodziców (podpisy trójki klasowej) planów pracy wychowawczej dla danej klasy (godzina z wychowawcą), planów współpracy wychowawcy z rodzicami. Zapoznanie z programem rozwoju szkoły i koncepcją pracy szkoły na lata 2014-2019. Poinformowanie rodziców uczniów klas szóstych o konieczności dostarczenia opinii i orzeczeń w celu dostosowania warunków sprawdzianu zewnętrznego.

Szkoła dla rodziców: Prawa i obowiązki rodziców, pomocne numery telefonów,

godziny pracy świetlicy, pedagoga, logopedy, biblioteki/ wychowawcy klas I - VI.


16.10.2015r.  spotkanie z rodzicami pierwszoklasistów – ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pogadanka o zachowaniu zasad bezpieczeństwa terenie szkoły oraz w drodze do i ze szkoły. Poinformowanie rodziców o wynikach edukacyjnych dzieci.


29.10.2015r. wywiadówka dla rodziców klas I - VI. Poinformowanie rodziców o wynikach edukacyjnych uczniów oraz o ich zachowaniu. Poinformowanie rodziców uczniów klas szóstych o próbnym sprawdzianie.

Szkoła dla rodziców I- VI: Co sprawia, że moje dziecko ma poczucie bezpieczeństwa.


25.11.2015r.  konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas I - VI, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel).


17.12.2015r. wywiadówka dla rodziców uczniów klas I - VI. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych. Dzień Otwarty Szkoły- kiermasz bożonarodzeniowy, koncert kolęd.

Szkoła dla rodziców I- VI: Zasady zdrowego i aktywnego stylu życia.


27.01.2016r. wywiadówka dla wszystkich klas. Poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji. Przekazanie rodzicom uczniów klas szóstych informacji o wynikach próbnego sprawdzianu (zapoznanie z raportem). Zapoznanie z procedurami obowiązującymi na sprawdzianie w klasie szóstej.

Szkoła dla rodziców I - VI: Czytamy naszym dzieciom - dajemy im szansę na szkolny sukces.


23.03.2016r. konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel).


21.04.2016r. wywiadówka dla wszystkich klas. Poinformowanie rodziców o wynikach dydaktycznych i zachowaniu uczniów.

Szkoła dla rodziców IV - VI: Jak rozpoznawać i zapobiegać uzależnieniom wśród dzieci.


18.05.2016r. konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel). Urodziny Patrona, Dzień Otwarty Szkoły. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

Szkoła dla rodziców IV - VI: I pomoc przedmedyczna – warsztaty/E.Barra, Ł. Kamińska


10.06.2016r. konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel). Dzień Otwarty Szkoły dla przedszkolaków i ich rodziców.