Informacje Drukuj

W zakładce Do pobrania zamieszczono regulamin oraz formularze dotyczące rekrutacji

do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

NA TERENIE PLACÓWKI

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informujemy, że:

 

 

 

 1. I.Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 1 im, Jana Pawła II w Skarszewach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 27, 83-250 Skarszewy.

 

 1. II.Cele i podstawy przetwarzania

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie placówki i wokół niej, poprzez rejestrację obrazu (monitoring) w postaci środków technicznych, które to umożliwiają.

 

 1. III.Odbiorcy danych

 

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednak na uzasadnione żądanie uprawnionych podmiotów organów władzy publicznej mogą zostać im ujawnione – jedynie do celów dowodowych, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa.

 

 1. IV.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. V.Okres przechowywania danych

 

Państwa dane przechowywane będą do czasu zapełnienia miejsca na dysku, jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 1. VI.Przysługuje Państwu:
 2. 1)prawo dostępu do Pani/ana danych osobowych,
 3. 2)prawo do sprostowania swoich danych,
 4. 3)prawo do usunięcia danych,
  1. 4)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. 5)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  3. 6)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   1. VII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Wchodząc w obszar objęty monitoringiem godzą się Państwo na rejestrację swojego wizerunku. Przetwarzanie danych na podstawie monitoringu jest niezbędne do celów wynikających z zapewnienia przez Administratora bezpieczeństwa osób i ochrony mienia i wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, ani profilowaniu.


 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 

w sprawie monitoringu wizyjnego na terenie placówki

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informujemy, że:

 

 

 

 1. I.Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 1 im, Jana Pawła II w Skarszewach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 27, 83-250 Skarszewy.

 

 1. II.Cele i podstawy przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie Szkoły i wokół niej oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, poprzez rejestrację obrazu (monitoring) w postaci środków technicznych, które to umożliwiają.

 

 1. III.Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednak na uzasadnione żądanie podmiotów organów władzy publicznej mogą zostać im ujawnione – jedynie do celów dowodowych, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa.

 

 1. IV.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. V.Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu zapełnienia miejsca na dysku, jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem pracy.

 

 1. VI.Przysługuje Pani/Panu:
 2. 1)prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. 2)prawo do sprostowania swoich danych,
 4. 3)prawo do usunięcia danych,
  1. 4)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. 5)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  3. 6)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   1. VII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Wchodząc w obszar objęty monitoringiem godzi się Pani/Pan na rejestrację swojego wizerunku. Przetwarzanie danych na podstawie monitoringu jest niezbędne do celów wynikających z zapewnienia przez Administratora bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę i wynika z ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeksem pracy.

 

 1. VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

 

 

 

Zapoznałem się i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z RODO.

 

……………………………………………………

 

(data i czytelny podpis pracownika)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoła Podstawowa nr 1 im, Jana Pawła II w Skarszewach

 Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej w skrócie RODO) informujemy, iż:

 1. I.Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 1 im, Jana Pawła II w Skarszewach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 27, 83-250 Skarszewy.

 1. II.Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. a)obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 2. b)zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 3. c)zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. d)umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych placówki w tym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 1. III.Odbiorcy danych

W uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem środków bezpieczeństwa do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp inne podmioty np. organy administracji publicznej i samorządowej, lub jednostki lub działające na zlecenie tych organów a także dostawcy usług technicznych oraz podmioty świadczące usługi doradcze w zakresie niezbędnym do realizacji tego rodzaju czynności.

 1. IV.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. V.Okres przechowywania danych

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt II, oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony praw.

 1. VI.Uprawnienia zwiazane z RODO

Przysługuje Państwu prawo:

 1. a)dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
 2. b)sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. c)usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. d)ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. e)przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 6. f)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 7. g)prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. h)wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. VII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymagane i niezbędne do wykonywania przez Administratora zadań statutowych w szczególności realizacji obowiązku szkolnego oraz działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków.

 1. VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dotyczące Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, nie będą podlegały profilowaniu.

 1. IX.Inspektor Ochrony Danych Osobowych

       Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE PLACÓWKI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informujemy, że:

 

 1. I.Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 1 im, Jana Pawła II w Skarszewach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 27, 83-250 Skarszewy.

 1. II.Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie placówki i wokół niej, poprzez rejestrację obrazu (monitoring) w postaci środków technicznych, które to umożliwiają.

 1. III.Odbiorcy danych

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednak na uzasadnione żądanie uprawnionych podmiotów organów władzy publicznej mogą zostać im ujawnione – jedynie do celów dowodowych, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa.

 1. IV.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. V.Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą do czasu zapełnienia miejsca na dysku, jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. VI.Przysługuje Państwu:
 2. 1)prawo dostępu do Pani/ana danych osobowych,
 3. 2)prawo do sprostowania swoich danych,
 4. 3)prawo do usunięcia danych,
  1. 4)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. 5)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  3. 6)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   1. VII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Wchodząc w obszar objęty monitoringiem godzą się Państwo na rejestrację swojego wizerunku. Przetwarzanie danych na podstawie monitoringu jest niezbędne do celów wynikających z zapewnienia przez Administratora bezpieczeństwa osób i ochrony mienia i wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, ani profilowaniu.