Aktualizacja warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

group of students with books writing school test

1.PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE

 1. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 3. w terminie głównym:
  • Język polski –16 czerwca 2020r. (wtorek ) godz. 9.00
  • Matematyka – 17 czerwca 2020r. (środa) godz. 9.00
  • Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek ) godz. 9.00
 4. w terminie dodatkowym:
  • Język polski -7 lipca 2020r. (wtorek) godz. 9.00
  • Matematyka – 8 lipca 2020r. (środa) godz. 9.00
  • Język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r. (czwartek) godz. 9.00
 5. Termin ogłoszenia wyników – 31 lipca 2020r.
 6. Termin wydawania zaświadczeń – 31 lipca 2020r.
 7. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
 8. ,z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO przerwał lub któremu przerwano i unieważniono daną egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
 9. przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 10. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzaminu z danego przedmiotu lub
 11. przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.
 12. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 13. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
  • język polski
  • matematykę
  • język obcy nowożytny
 14. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia:
  • Pierwszego dnia – język polski, który trwa 120 minut
  • Drugiego dnia – matematyka, który trwa 100 minut
  • Trzeciego dnia – język obcy nowożytny, który trwa 90 minut
 15. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia
 16. odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
 17. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
 18. niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
 19. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się
 20.  w szkole
  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 21. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie
 22. II.1 (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

II. ORGANIZACJA EGZAMINU

 1. Egzamin odbędzie się w Szkole Podstawowej nr im. Jana Pawła II w Skarszewach wg następującego schematu:
  • Uczniowie klasy VIIIa piszą na holu D. Do szkoły wchodzą wejściem od strony parkingu
  • Uczniowie klasy VIIIb piszą w świetlicy szkolnej. Do szkoły wchodzą od strony kotłowni (wejście ewakuacyjne za kominem)
  • Uczniowie klasy VIIIc  piszą w sali gimnastycznej.  Do szkoły wchodzą od strony boiska
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30
 4. Zachowują odstęp 1,5 metra od siebie.
 5. Nie gromadzą się w grupkach przed i po egzaminie.
 6. Uczniowie wchodząc do szkoły mają zakryte usta i nos.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy: telefonów, maskotek, książek itp.
 8. Uczeń może przynieść ze sobą butelkę z wodą, którą stawia na podłodze przy swoim stoliku. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
 9. Zdający losuje numer stolika i odbiera od przewodniczącego naklejki na arkusz egzaminacyjny.
 10. Po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsca, można zdjąć maseczkę.
 11. Uczeń ma prawo nie zdejmować maseczki przez cały czas trwania egzaminu.
 12. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów: długopisu (z czarnym wkładem), na egzamin z matematyki uczeń przynosi swoje przybory geometryczne.
 14. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 15. Po zakończonym egzaminie uczniowie zakładają maseczki i kolejno w odstępach opuszczają salę egzaminacyjną.
Przewiń do góry Skip to content