KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE PLACÓWKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 1 im, Jana Pawła II w Skarszewach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 27, 83-250 Skarszewy.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatoweDz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000,1290, 1669) obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie placówki i wokół niej, poprzez rejestrację obrazu (monitoring) w postaci środków technicznych, które to umożliwiają.

III. Odbiorcy danych
Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednak na uzasadnione żądanie uprawnionych podmiotów organów władzy publicznej mogą zostać im ujawnione – jedynie do celów dowodowych, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych
Państwa dane przechowywane będą do czasu zapełnienia miejsca na dysku, jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych.

VI. Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo do sprostowania swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Wchodząc w obszar objęty monitoringiem godzą się Państwo na rejestrację swojego wizerunku. Przetwarzanie danych na podstawie monitoringu jest niezbędne do celów wynikających z zapewnienia przez Administratora bezpieczeństwa osób i ochrony mienia i wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, ani profilowaniu.

Przewiń do góry Skip to content