Świetlica czynna jest w godz. 6:30- 16.30.

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 

W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. 

W świetlicy prowadzone są zajęcia mające na celu nauczenie wychowanków umiejętności zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań i potrzeb. 

Podstawowe formy pracy w świetlicy to:

–    gry i zabawy ruchowe z elementami wychowania fizycznego, 
–    gry stolikowe (dydaktyczne, strategiczne, towarzysko – rozrywkowe itp.), 
–    zajęcia plastyczne, 
–    zajęcia rozwijające – czytanie, oglądanie programów telewizyjnych i filmów video, DVD, rozrywki umysłowe, 
–    zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu profilaktyki zdrowia, higieny i bezpieczeństwa. 

Wspólnie z dziećmi przygotowywane są gazetki tematyczne i okolicznościowe. 

Podczas pobytu dzieci w świetlicy stwarzamy warunki do odrabiania pracy domowej. Dzieci mają zorganizowaną pomoc koleżeńską, jak również mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawców świetlicy. 

Nauczyciele pełniący dyżury w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021:

  • Monika Gołuńska, 
  • Martyna Jęczmień 
  • Krystyna Kalkowska, 
  • Artur Kusz, 
  • Wojciech Leszczyński, 
  • Monika Ossowska, 
  • Karolina Stencel, 
  • Mirosława Warczyńska, 

Obowiązkiem dzieci przebywających w świetlicy jest przestrzeganie Regulaminu Świetlicy.

Informacje dla rodziców:

-Warunkiem zapisu dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty Zgłoszenia (karta do pobrania)  

- Dzieci ze świetlicy mogą być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne osoby pełnoletnie, które rodzice/prawni opiekunowie upoważnili pisemnie, tzn. dokonując wpisu do Karty Zgłoszenia lub przynosząc dodatkowe pisemne upoważnienie. 

Przewiń do góry Skip to content