KLAUZULA INFORMACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej w skrócie RODO) informujemy, iż:

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 27, 83-250 Skarszewy.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
c) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
d) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych placówki w tym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

III. Odbiorcy danych
W uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem środków bezpieczeństwa do Państwa danych osobowych  mogą mieć dostęp inne podmioty np. organy administracji publicznej i samorządowej, lub jednostki lub działające na zlecenie tych organów a także dostawcy usług technicznych oraz podmioty świadczące usługi doradcze w zakresie niezbędnym do realizacji tego rodzaju czynności.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt II, oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony praw.

VI. Uprawnienia związane z RODO
Przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
b) sprostowania danych (art. 16 RODO);
c) usunięcia danych (art. 17 RODO);
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 21 RODO);
g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymagane i niezbędne do wykonywania przez Administratora zadań statutowych w szczególności realizacji obowiązku szkolnego orazdziałalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dotyczące Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przezAdministratora, nie będą podlegały profilowaniu.

IX. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony przez Administratora  Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt.iod@outlook.com

Przewiń do góry Skip to content